Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp
Tất cả các doanh nghiệp đều có trách nhiệm pháp lý đối với khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng, Nếu bên thứ ba chịu thiệt hại về tài sản hay thương tật do sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể phải chịu trách nhiệm. Ngoài việc chi

———————————————————————————————————

Tất cả các doanh nghiệp đều có trách nhiệm pháp lý đối với khách hàng, nhà cung cấp,

cộng đồng, Nếu bên thứ ba chịu thiệt hại về tài sản hay thương tật do sử dụng sản phẩm/

dịch vụ của doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể phải chịu trách nhiệm. Ngoài việc chi

trả bồi thường, doanh nghiệp còn bị ảnh hưởng không nhỏ về thời gian, uy tín thương

hiệu và chi phí pháp lý liên quan.

Trong trường hợp này, Bảo hiểm trách nhiệm sẽ là công cụ hiệu quả bảo vệ doanh

nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tại Bảo Minh, chúng tôi cung cấp các

chương trình bảo hiểm sau:

1. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Chi trả cho doanh nghiệp chi phí bồi thường cho bên thứ ba đối với những thiệt hại

về tài sản hoặc người (ốm đau, thương tật) phát sinh từ hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và các chi phí khiếu kiện pháp lý liên

quan tới khiếu nại đó.

2. Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Tham gia chương trình bảo hiểm này, trong trường hợp hàng hóa, sản phẩm mà doanh

nghiệp bán/ cung cấp/ sửa chữa/ thay thế/ xử lý hay phục vụ gây ra thiệt hại cho

người tiêu dùng hàng hóa/sản phẩm, doanh nghiệp sẽ được Bảo Minh chi trả:

Chi phí khiếu kiện pháp lý liên quan tới khiếu nại

Chi phí bồi thường theo trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm đối với những

thiệt hại về người (thương tật, ốm đau) và tài sản của Người tiêu dùng hàng hóa/sản

phẩm xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

3. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và sản phẩm kết hợp

4. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cung cấp sự đảm bảo tài chính nhằm đáp ứng các chi

phí kiện tụng và các thiệt hại phải trả cho bên thứ ba do sai sót trong quá trình thực hiện

công việc chuyên môn của doanh nghiệp hoặc nhân viên của doanh nghiệp đó.

Các doanh nghiệp, cá nhân, đối tác đang cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, chuyển

giao hoặc các dịch vụ chuyên nghiệp khác có thể được khuyến nghị tham gia bảo hiểm

trách nhiệm, trong đó có thể kể đến các sản phẩm tiêu biểu như:

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Kiến trúc sư và kỹ sư

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Môi giới bảo hiểm

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp vận hành cảng

Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp của Thủ kho

Bảo hiểm Trách nhiệm khác

Phạm vi bảo hiểm:
 

Bảo Minh bồi thường cho Người được bảo hiểm trong hạn mức trách nhiệm bồi thường được nêu trong Bản Tóm Lược Hợp Đồng Bảo Hiểm đối với các khiếu kiện được thực hiện một cách hợp pháp nhằm chống lại Người được bảo hiểm do việc Người được bảo hiểm vi phạm hoặc được cho là đã vi phạm nghĩa vụ nghề nghiệp theo phạm vi nghề nghiệp quy định trong Bản Tóm Lược Hợp Đồng Bảo Hiểm do hành vi bất cẩn, lỗi bất cẩn hoặc thiếu sót do bất cẩn được thực hiện sau ngày có hiệu lực của Hợp Đồng Bảo Hiểm này.
Bảo Minh cũng bồi thường cho Người được bảo hiểm các chi phí phát sinh để bào chữa hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba với điều kiện Người được bảo hiểm phải có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Minh và các khoản chi phí này không làm tăng hạn mức trách nhiệm bồi thường của Hợp Đồng Bảo Hiểm. Tuy nhiên, trường hợp Người được bảo hiểm phải trả một số tiền vượt quá mức trách nhiệm bồi thường được quy định trong Hợp Đồng Bảo Hiểm này để giải quyết yêu cầu bồi thường của bên thứ ba thì trách nhiệm của Bảo Minh đối với các khoản chi phí, phí tổn đó sẽ được phân bổ theo tỷ lệ giữa hạn mức trách nhiệm bồi thường theo Hợp Đồng Bảo Hiểm này và tổng số tiền Người được bảo hiểm phải chi để giải quyết yêu cầu thường từ bên thứ ba.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các điều khoản và phạm vi bảo hiểm, vui lòng tải về Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm nghề luật sư công chứng (<= tại đây)

- Gọi số 0903.686.166

phone
chat zalo