Quy Tắc BH Tài Sản
BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

QUY TẮC

BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

Hợp đồng bảo hiểm số ………………………

 

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh (dưới đây gọi tắt là Bảo Minh) đồng ý (theo các điều kiện quy định trong Quy tắc này, hoặc các điều kiện sửa đổi bổ sung khác, được coi là điều kiện tiên quyết đối với quyền đòi bồi thường của Người được bảo hiểm theo Hợp đồng này) bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị tài sản vào thời điểm xảy ra tổn thất hoặc hủy hoại, hoặc số tiền thiệt hại, hoặc tùy theo sự lựa chọn của Bảo Minh phục hồi thay thế tài sản hoặc bộ phận tài sản đó nếu vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt thời hạn bảo hiểm và sau khi đã đóng phí bảo hiểm được yêu cầu, tài sản được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm hoặc bộ phận của tài sản đó bị tổn thất, tổn hại, bị phá hủy do các rủi ro được ghi trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm gây ra.

VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ

Trách nhiệm của Bảo Minh, trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá

(i)      Tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm của mỗi hạng mục tài sản bị tổn thất

(ii)     Số tiền bảo hiểm còn lại sau khi đã bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong thời hạn bảo hiểm trừ khi Bảo Minh đã đồng ý khôi phục lại số tiền bảo hiểm đã được bồi thường này.

I.       ĐỊNH NGHĨA

Từ “TỔN HẠI” được viết hoa có nghĩa là tổn thất, phá hủy hoặc tổn hại của tài sản được bảo hiểm tại địa điểm được bảo hiểm.

Từ “Cháy” sẽ được hiểu là có ngọn lửa thật sự không kiểm sóat được trong những điều kiện bất thường (không phải là nguồn lửa chuyên dùng trong sinh hoạt), gây thiệt hại cho tài sản.

Từ “Khủng bố” có nghĩa là hành động sử dụng bạo lực hoặc vũ lực hoặc đe dọa dùng bạo lực, vũ lực của một người hoặc một nhóm người tự hành động hoặc đại diện hoặc có liên quan đến bất kỳ tổ chức hoặc chính quyền cho các mục đích chính trị, tôn giáo, hệ tư tưởng hoặc các mục đích tương tự, kể cả việc gây áp lực cho chính quyền hoặc làm cho công chúng hoặc một bộ phận công chúng hoang mang lo sợ.

II.      RỦI RO

A.      CHÁY (do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ:

(a)     Động đất, núi lửa hoặc các biến động thiên nhiên khác

(b)     TỔN HẠI do:

(i)      tài sản tự lên men, tỏa nhiệt hoặc tự cháy, hoặc

(ii)     tài sản chịu tác động của bất kỳ quá trình xấy khô hoặc có sử dụng nhiệt

(iii)    tài sản bị đốt cháy theo lệnh của cơ quan công quyền

(iv)    cháy do lửa ngầm dưới đất

(c)     TỔN HẠI gây ra bởi hoặc do hậu quả của việc cháy rừng, cây bụi, đồng cỏ, hoang mạc hoặc rừng nhiệt đới hoặc đốt dọn đất dù ngẫu nhiên hay không.

          SÉT ĐÁNH

Chỉ bồi thường cho TỔN HẠI cho tài sản được bảo hiểm do sét đánh trực tiếp (làm thay đổi hình dạng hoặc bốc cháy)

          NỔ

(a)     Nồi hơi, hoặc

(b)     Hơi đốt

được sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại địa điểm không có chức năng sản xuất hơi đốt, nhưng loại trừ TỔN HẠI gây ra do động đất, núi lửa phun hoặc các biến động thiên nhiên khác.

B.      NỔ

nhưng loại trừ TỔN HẠI

(a)     của nồi hơi, bình đun nước bằng hơi tiết kiệm (economisers), các loại bình chứa khác, máy móc, thiết bị sử dụng áp suất hoặc tổn hại cho các bộ phận cấu thành bên trong khi các bộ phận này bị nổ;

(b)     gây ra bởi hoặc do hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp của các hành động khủng bố của một người hoặc một nhóm người nhân danh hoặc có liên quan đến bất kỳ tổ chức nào.

C.      MÁY BAY và các phương tiện hàng không khác hoặc thiết bị trên các phương tiện đó rơi trúng

D.      GÂY RỐI, ĐÌNH CÔNG, BẾ XƯỞNG, những TỔN HẠI gây ra trực tiếp do

(a)     hành vi của bất kỳ người nào tham gia cùng với những người khác nhằm làm rối loạn trật tự xã hội (dù có liên quan đến đình công hoặc bế xưởng hay không);

(b)     hành động của chính quyền hợp pháp trong việc trấn áp hoặc toan tính trấn áp bất kỳ hành động gây rối nào hoặc hạn chế tối thiểu hậu quả của những hành động gây rối đó;

(c)     hành động cố ý của bất kỳ người bãi công hoặc công nhân bị bế xưởng nhằm ủng hộ bãi công hoặc phản đối việc bế xưởng;

(d)     hành động của chính quyền hợp pháp nhằm ngăn chặn hoặc cố gắng ngăn chặn hoặc hạn chế hậu quả của những hành động đó.

Loại trừ:

1.      TỔN HẠI gây ra bởi, hoặc do hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp của:

(a)     các hành động khủng bố của một người hoặc một nhóm người nhân danh hoặc có liên quan đến bất kỳ tổ chức nào;

(b)     dân biến là một phần của hoặc phát triển thành một cuộc nổi dậy của đại chúng;

(c)     hành động ác ý của bất kỳ người nào (dù hành động này có diễn ra trong lúc trật tự công cộng bị xáo trộn hay không), nhưng không phải là hành động cố ý của những người tham gia bãi công, biểu tình hoặc công nhân bế xưởng nhằm ủng hộ bãi công hoặc phản đối việc bế xưởng;

(d)     xóa do ác ý, mất mát, biến dạng, hư hỏng thông tin trên hệ thống máy điện toán hoặc các phần mềm, chương trình, hoặc dữ liệu lưu trữ khác.

2.      (a)     mất thu nhập, tổn thất do chậm trễ, do mất thị trường hoặc các tổn thất hoặc tổn hại hậu quả hoặc gián tiếp khác dưới bất kỳ hình thức nào;

(b)     TỔN HẠI do việc ngừng toàn bộ hoặc một phần việc hoặc do chậm trễ hoặc gián đoạn bất kỳ công đoạn thuộc quy trình hoặc hoạt động nào;

(c)     TỔN HẠI gây ra do Người được bảo hiểm bị tước quyền sở hữu tạm thời hoặc vĩnh viễn do bị tịch thu, trưng dụng tài sản theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp;

(d)     TỔN HẠI do bị tước quyền sở hữu vĩnh viễn hoặc tạm thời đối với bất kỳ ngôi nhà nào do việc nhà này bị chiếm hữu bất hợp pháp bởi bất kỳ ai.

Với điều kiện là Bảo Minh không được miễn trách nhiệm theo các khoản 2 (c) hoặc (d) nêu trên đối với những tổn hại vật chất của tài sản được bảo hiểm xảy ra trước khi có sự tước quyền sở hữu hoặc xảy ra trong khi bị tước quyền sở hữu tạm thời.

 

E.      TỔN HẠI DO HÀNH ĐỘNG ÁC Ý:

TỔN HẠI tài sản được bảo hiểm trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi những hành động ác ý của bất kỳ người nào (dù những hành động này được gây ra trong khi có rối loạn trật tự công cộng hay không) nhưng không phải là TỔN HẠI do trộm cắp hoặc hành động mưu toan trộm cắp gây ra.

Bảo Minh không chịu trách nhiệm theo mức miễn thường được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm. Mức miễn thường được áp dụng cho mỗi tổn thất ở mỗi địa điểm riêng lẽ sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị).

Chỉ có thể bảo hiểm cho rủi ro này nếu có bảo hiểm rủi ro D và các loại trừ cho rủi ro này được áp dụng, trừ điểm 1(c).

F.      ĐỘNG ĐẤT HOẶC NÚI LỬA PHUN: bao gồm lũ lụt nước biển do hậu quả của động đất hoặc núi lửa phun

Bảo Minh không chịu trách nhiệm theo Mức miễn thường được nêu ra trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm đối với những tổn thất, tổn hại gây ra không phải do cháy. Mức miễn thường áp dụng cho mỗi và mọi tổn thất ở các địa điểm khác nhau sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị)

G.      GIÔNG VÀ BÃO

loại trừ TỔN HẠI

(i)      gây ra bởi:

(a)     nước tràn ra khỏi các nguồn nước tự nhiên hoặc nhân tạo, các hồ chứa, kênh đập hoặc thiết bị hoặc ống dẫn nước

(b)     lụt từ biển

do bão hoặc các nguyên nhân khác

(ii)     do đóng băng, lún, sụt lở đất

(iii)    của bạt che, phong màn, biển quảng cáo hoặc các trang thiết bị lắp đặt bên ngoài, cửa, hàng rào và các tài sản di động khác để ngoài trời

(iv)    của các công trình đang được xây dựng, cải tạo, sửa chữa, trừ khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, hoặc các ô mở khác đã được hoàn tất để bảo vệ, chống lại giông bão

(v)     do nước hoặc nước mưa ngoại trừ nước hoặc mưa tràn vào nhà qua các lỗ hổng của cấu trúc gây ra do tác động trực tiếp của giông, bão.

Bảo Minh không chịu trách nhiệm đối với các Mức miễn thường được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm. Mức miễn thường được áp dụng cho mỗi và mọi tổn thất ở các địa điểm khác nhau sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị).

H.      GIÔNG, BÃO VÀ LỤT

Loại trừ TỔN HẠI

(i)      gây ra bởi đóng băng, lún hoặc sụt lở đất

(ii)     của bạt che, phong màn, biển quảng cáo hoặc các trang thiết bị lắp đặt bên ngoài, cửa, hàng rào và các tài sản di động khác để ngoài trời

(iii)    của các công trình đang được xây dựng, cải tạo, sửa chữa, trừ khi tất cả các cửa ra vào, cửa sổ, hoặc tất cả các ô mở khác đã được hoàn chỉnh để bảo vệ chống lại giông bão

(iv)    do mưa ngoại trừ nước mưa tràn vào nhà qua các lỗ hổng của cấu trúc do tác động trực tiếp của giông, bão.

(v)     do nước tràn từ bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước.

Bảo Minh không chịu trách nhiệm đối với các mức miễn thường được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm. Mức miễn thường áp dụng của mỗi và mọi tổn thất ở các địa điểm khác nhau sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị).

I.       NƯỚC TRÀN TỪ CÁC BỂ VÀ THIẾT BỊ CHỨA NƯỚC HOẶC ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC, nhưng loại trừ:

(i)      TỔN HẠI do rò rỉ hoặc thoát nước từ các hệ thống chữa cháy tự động (Sprinkler).

(ii)     TỔN HẠI của ngôi nhà bị bỏ trống hoặc không được sử dụng

Bảo Minh không chịu trách nhiệm đối với các Mức miễn thường được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm. Mức miễn thường áp dụng cho mỗi và mọi tổn thất ở các địa điểm khác nhau sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị)

J.       ĐÂM VA DO XE CỘ HOẶC SÚC VẬT

Bảo Minh không chịu trách nhiệm đối với các mức miễn thường được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm cho mỗi và mọi tổn thất, TỔN HẠI gây ra do bất kỳ xe cộ hoặc súc vật thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Người được bảo hiểm hoặc người chủ khuôn viên được bảo hiểm hoặc những người làm công của họ sau khi đã áp dụng luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị).

III.    NHỮNG ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ ÁP DỤNG CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC RỦI RO

Quy tắc này không bảo hiểm cho:

1.       TỔN HẠI

(a)     Gây ra bởi:

(i)      Nổi loạn, bạo động dân sự, bãi công, bế xưởng trừ khi rủi ro D được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm với phạm vi bảo hiểm được mô tả;

(ii)     Chiến tranh, xâm lược, hành động của ngoại thù, hoạt động thù địch hoặc tương tự chiến tranh (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến;

(iii)    Nổi loạn, binh biến, nổi dậy của quần chúng, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính, thiết quân luật hoặc tình trạng kiểm soát các biến cố là nguyên nhân dẫn đến việc tuyên bố hoặc duy trì tình trạng thiết quân luật hoặc giới nghiêm.

(b)     Của bất kỳ tài sản nào hoặc tổn thất hoặc chi phí nào bắt nguồn từ hoặc phát sinh từ hoặc những tổn thất có tính chất hậu quả dù trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc do ảnh hưởng một phần của hoặc do phát sinh từ:

(i)      Nguyên liệu vũ khí hạt nhân,

(ii)     Phóng xạ ion hóa hoặc nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hay từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân. Riêng đối với điểm loại trừ này từ “đốt cháy” sẽ bao gồm bất cứ quá trình tự phân hủy nào của phản ứng phân hạch hạt nhân.

(c)     Của bất kỳ máy móc, thiết bị hoặc bộ phận thiết bị dùng điện nào có nguyên nhân bắt nguồn từ hoặc gây ra bởi chạy quá tải, quá áp lực, chập điện, tự đốt nóng, hồ quang hoặc rò rỉ điện do bất kỳ nguyên nhân nào (kể cả sét đánh).

Loại trừ này chỉ áp dụng đối với chính những máy móc, thiết bị hoặc bất kỳ phần nào của thiết bị lắp đặt điện bị ảnh hưởng trực tiếp chứ không áp dụng cho các máy móc, thiết bị khác bị phá hủy, tổn hại là hậu quả của việc cháy phát sinh từ chính máy móc thiết bị hoặc bộ phận bị ảnh hưởng trực tiếp.

(d)     Gây ra do ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn (trừ khi đã bị loại trừ) trừ những TỔN HẠI của tài sản được bảo hiểm gây ra bởi:

(i)      ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn từ chính các rủi ro được bảo hiểm,

(ii)     bất kỳ rủi ro được bảo hiểm nào phát sinh từ ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn

2.      (a)      Hàng hóa uỷ thác hoặc ký gửi, vàng bạc và đá quý, tiền (giấy hoặc kim loại), séc, chứng khoán, giấy ký nợ, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, hệ thống dữ liệu máy tính, vật mẫu, khuôn vẽ, bản thiết kế, chất nổ, trừ khi được ghi nhận là được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm này;

(b)     TỔN HẠI cho tài sản mà tại thời điểm xảy ra TỔN HẠI đó đã được bảo hiểm hoặc lẽ ra phải được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm hàng hải nếu không có hợp đồng bảo hiểm này, ngoại trừ phần thiệt hại vượt quá số tiền được bồi thường hoặc lẽ ra phải được bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm hàng hải nếu không có hợp đồng bảo hiểm này.

3.       Tổn hại hoặc tổn thất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào ngoại trừ tổn thất mất tiền thuê nhà nếu tiền thuê nhà được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này.

4.       Tổn thất do trộm cướp trong khi hoặc sau khi xảy ra cháy

IV.    MỨC MIỄN THƯỜNG

Hợp đồng bảo hiểm này không bồi thường các khoản miễn thường được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi tổn thất sau khi đã áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản của hợp đồng này bao gồm cả điều kiện luật tỷ lệ.

Người được bảo hiểm đoan kết rằng, trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, sẽ không mua bảo hiểm cho số tiền miễn thường được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm.

V.      QUY ĐỊNH CHUNG

THAY ĐỔI QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Nếu tại thời điểm xảy ra TỔN HẠI Người được bảo hiểm đã ký hợp đồng bán tài sản được bảo hiểm của mình ở bất kỳ ngôi nhà được bảo hiểm nào theo hợp đồng bảo hiểm này nhưng thủ tục mua bán chưa hoàn tất, sau khi hoàn tất thủ tục mua bán, người mua sẽ được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm nếu điều đó không làm phương hại tới nghĩa vụ và quyền lợi của Người được bảo hiểm cũng như Bảo Minh (với điều kiện người mua hoặc đại diện của người mua chưa mua bảo hiểm cho các tài sản này).

VI.    ĐIỀU KIỆN CHUNG

1.       Sự đồng nhất

Quy tắc bảo hiểm, Bản tóm lược hợp đồng bảo hiểm và Danh mục tài sản (là những bộ phận cấu thành của hợp đồng bảo hiểm này) sẽ được coi là một hợp đồng và tại bất cứ vị trí nào trong các văn bản này, từ hoặc cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì ý nghĩa đặc biệt đó được duy trì cho dù chúng xuất hiện ở bất kỳ đâu trong Quy tắc bảo hiểm, Bản tóm lược hoặc Danh mục tài sản được bảo hiểm.

2.       Hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu

Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được Bảo Minh cho là vô hiệu trong trường hợp Người được bảo hiểm khai báo hoặc mô tả sai lệch, cung cấp thông tin không đúng hoặc không khai báo những thông tin quan trọng có liên quan đến rủi ro được bảo hiểm.

3.       Thay đổi và di chuyển

Trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực đối với những tài sản bị tổn thất trừ khi Người được bảo hiểm, trước khi TỔN HẠI xảy ra, đã được sự chấp thuận của Bảo Minh bằng một điều khoản sửa đổi bổ sung do Bảo Minh hoặc người đại diện của Bảo Minh cấp:

(a)     thay đổi loại ngành nghề sản xuất kinh doanh hoặc tính chất nghề nghiệp hoặc các tình trạng thay đổi khác làm ảnh hưởng đến ngôi nhà được bảo hiểm hoặc tài sản được bảo hiểm bên trong ngôi nhà đó và làm tăng khả năng xảy ra TỔN HẠI cho tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro được bảo hiểm;

(b)     ngôi nhà được bảo hiểm hoặc chứa tài sản được bảo hiểm bị bỏ trống từ 30 ngày trở lên;

(c)     tài sản được bảo hiểm bị di chuyển tới một ngôi nhà hoặc địa điểm khác với ngôi nhà hoặc địa điểm được bảo hiểm nêu trong hợp đồng bảo hiểm;

(d)     quyền lợi đối với tài sản được bảo hiểm được chuyển từ Người được bảo hiểm sang người khác trừ khi theo di chúc hoặc do quy định của pháp luật.

 

4.       Hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm

Bảo Minh có thể hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm này sau khi thông báo trước cho Người được bảo hiểm bảy (07) ngày bằng thư bảo đảm theo địa chỉ được biết sau cùng của Người này, khi đó Bảo Minh có trách nhiệm hoàn trả phần phí bảo hiểm theo tỉ lệ tương ứng với thời hạn không còn được bảo hiểm tính từ ngày ra thông báo hủy bỏ.

Hợp đồng bảo hiểm này cũng có thể bị chấm dứt theo yêu cầu của Người được bảo hiểm bằng việc thông báo cho Bảo Minh trước bảy (07) ngày, khi đó Bảo Minh sẽ giữ lại phần phí bảo hiểm áp dụng theo biểu phí ngắn hạn cho thời hạn hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực.

Tỷ lệ phí ngắn hạn:

Thời hạn                                                Tỷ lệ phí bảo hiểm

Đến 3 tháng                                30% phí bảo hiểm năm

Từ 3 đến 6 tháng                                    60% phí bảo hiểm năm

Từ 6 đến 9 tháng                                    90% phí bảo hiểm năm

Trên 9 tháng                             100% phí bảo hiểm năm

5.       Đoan kết

Bất kỳ đoan kết nào áp dụng cho tài sản hoặc bộ phận nào của tài sản được bảo hiểm sẽ có hiệu lực và tiếp tục có hiệu lực kể từ khi đoan kết được đưa ra cho đến hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm. Việc không thực hiện bất kỳ đoan kết nào sẽ làm mất quyền khiếu nại đòi bồi thường của Người được bảo hiểm nếu có TỔN HẠI xảy ra trong thời gian tái tục hợp đồng, nhưng các khiếu nại đòi bồi thường thiệt hại sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc Người được bảo hiểm không thực hiện đoan kết tại bất kỳ thời điểm nào trước khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm.

6.       Đề phòng tổn thất

Người được bảo hiểm phải luôn duy trì tài sản được bảo hiểm trong tình trạng được bảo dưỡng tốt và phải thực hiện mọi biện pháp thích hợp để ngăn ngừa và đề phòng TỔN HẠI xảy ra cho tài sản được bảo hiểm.

VII.   ĐIỀU KIỆN KHIẾU NẠI ĐÒI BỒI THƯỜNG

1.       Trách nhiệm của người được bảo hiểm

Nếu có bất kỳ sự cố nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến việc khiếu nại theo hợp đồng bảo hiểm này Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm:

(a)     ngay lập tức

(i)      thực hiện các bước nhằm giảm thiểu tổn thất hoặc tổn hại và thu hồi các tài sản bị mất mát

(ii)     thông báo cho Bảo Minh bằng văn bản

(iii)    thông báo cảnh sát trong trường hợp tổn hại do hành động cố ý hoặc phá hoại

(b)     trong vòng 30 ngày, hoặc dài hơn nếu được Bảo Minh cho phép bằng văn bản, Người được bảo hiểm phải cung cấp

(i)      khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị tổn thất hoặc tổn hại, càng chi tiết càng tốt, tất cả các hạng mục tài sản bị tổn thất hoặc tổn hại và số tiền tổn thất tương ứng, căn cứ vào trị giá của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất

(ii)     chi tiết về các hợp đồng bảo hiểm khác nếu có.

Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải có trách nhiệm thu thập và cung cấp cho Bảo Minh tất cả các thông tin chi tiết có liên quan, các kế hoạch, phương án kỹ thuật, sổ sách kinh doanh, hóa đơn, biên lai, tài liệu, bằng chứng và thông tin có liên quan đến tổn thất như nguyên nhân gây ra tổn thất, hoàn cảnh cụ thể của tổn thất dưới hình thức bản chính hoặc bản sao, hoặc bất kỳ vấn đề gì có liên quan đến trách nhiệm hoặc mức độ trách nhiệm của Bảo Minh mà Bảo Minh hoặc người đại diện của Bảo Minh có thể yêu cầu một cách hợp lý cùng với lời khai có cam kết hoặc bằng hình thức pháp lý khác xác nhận tính trung thực của khiếu nại đòi bồi thường và bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại.

2.       Mất quyền lợi

(a)     Tất cả quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm này bị hủy bỏ nếu khiếu nại đòi bồi thường của Người được bảo hiểm là man trá hoặc Người được bảo hiểm hoặc bất kỳ ai nhân danh họ sử dụng các hành vi hoặc các thủ đoạn gian lận nhằm trục lợi đối với hợp đồng bảo hiểm này hoặc TỔN HẠI gây ra do các hành động cố ý hoặc có sự đồng lõa của Người được bảo hiểm.

(b)     Quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm này cũng bị bãi bỏ đối với bất kỳ khiếu nại nào:

(i)      đã được thực hiện và đã bị Bảo Minh từ chối bồi thường nhưng không có việc khởi kiện trong vòng 12 tháng kể từ khi bị khước từ bồi thường, hoặc

(ii)     vụ khiếu nại đã được đưa ra trọng tài theo điều 8 (mục “trọng tài” sau đây) của Quy tắc bảo hiểm này mà Người được bảo hiểm đã không khởi kiện trong vòng 12 tháng kể từ khi trọng tài, các trọng tài hoặc trọng tài thứ ba đã đưa ra phán quyết.

3.       Phục hồi tài sản

Bảo Minh, tùy theo sự lựa chọn của mình, có thể sửa chữa hoặc thay thế toàn bộ hoặc một phần tài sản bị tổn hại hoặc bị phá hủy, thay vì trả tiền bồi thường tổn thất hoặc tổn hại, hoặc có thể cùng với các công ty hoặc nhà bảo hiểm khác thực hiện việc này. Bảo Minh không có trách nhiệm buộc phải sửa chữa tài sản một cách hoàn toàn chính xác như cũ mà chỉ phục hồi với mức độ hợp lý mà hoàn cảnh thực tế cho phép, và trong bất kỳ trường hợp nào Bảo Minh cũng sẽ không chi trả cho việc phục hồi một số tiền lớn hơn số chi phí cần thiết để khôi phục tài sản trở lại tình trạng như trước lúc xảy ra tổn thất hoặc lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó.

Nếu Bảo Minh lựa chọn phương án sửa chữa hoặc thay thế đối với tài sản bị thiệt hại thì Người được bảo hiểm, bằng chi phí của mình, phải cung cấp cho Bảo Minh các bản vẽ, các tài liệu, phương án kỹ thuật, số lượng máy móc, kích thước và tất cả các thông tin cần thiết khác có liên quan khi Bảo Minh yêu cầu, và Người được bảo hiểm không được cho là Bảo Minh đã lựa chọn phương án sửa chữa hoặc thay thế nếu như Bảo Minh không thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện những điều thể hiện việc lựa chọn giải pháp thay thế hoặc sửa chữa.

Nếu trong mọi trường hợp Bảo Minh không thể thực hiện được việc thay thế hoặc sửa chữa tài sản được bảo hiểm do có các quy định của chính quyền địa phương về việc bảo vệ cảnh quan đường phố hoặc kiến trúc của các toà nhà hoặc các quy hoạch xây dựng khác thì Bảo Minh sẽ chỉ có trách nhiệm chi trả một khoản tiền tương ứng với chi phí phải bỏ ra để thay thế hoặc sửa chữa tài sản đó tương tự như nó được sửa chữa một cách hợp pháp theo tình trạng cũ.

4.       Quyền của Bảo Minh khi có tổn thất xảy ra

Trong trường hợp TỔN HẠI xảy ra và có khiếu nại bồi thường, Bảo Minh hoặc người đại diện của Bảo Minh có quyền thực hiện những việc sau đây mà không phải chịu trách nhiệm cũng như ảnh hưởng đến quyền hạn của Bảo Minh theo hợp đồng bảo hiểm này:

a)       đến hiện trường để giám định tổn thất hoặc tiếp quản ngôi nhà nơi xảy ra TỔN HẠI, tùy theo yêu cầu thực tế của vụ tổn thất;

b)      tiếp quản hoặc yêu cầu Người được bảo hiểm chuyển giao các tài sản được bảo hiểm cho Bảo Minh xử lý theo cách thức và mục đích phù hợp;

Người được bảo hiểm không có quyền từ bỏ tài sản của mình cho Bảo Minh cho dù tài sản đó có được Bảo Minh tiếp quản hay không.

5.       Luật tỷ lệ (bảo hiểm dưới giá trị)

Tại thời điểm xảy ra TỔN HẠI, nếu tài sản được bảo hiểm có trị giá thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng biệt đối với mỗi hạng mục tài sản được bảo hiểm.

 

 

6.       Đóng góp bồi thường tổn thất

Nếu tại thời điểm xảy ra TỔN HẠI mà tài sản được bảo hiểm bị tổn thất, tổn hại hoặc bị phá hủy đã được Người được bảo hiểm hoặc người đại diện của người này mua bảo hiểm theo một hoặc nhiều hợp đồng bảo hiểm khác thì trách nhiệm bồi thường của Bảo Minh theo đơn bảo hiểm này chỉ giới hạn ở phần TỔN HẠI được phân bổ theo tỉ lệ.

Nếu hợp đồng bảo hiểm khác nêu trên có điều kiện quy định không bồi thường một phần hoặc toàn bộ hoặc đóng góp theo tỷ lệ đối với tổn thất cùng với hợp đồng bảo hiểm này thì trách nhiệm của Bảo Minh cũng sẽ chỉ giới hạn ở phần tổn thất được phân bổ theo tỉ lệ giữa số tiền bảo hiểm trên trị giá của tài sản này.

7.       Thế quyền

Bảo Minh bằng chi phí của mình có quyền yêu cầu Người được bảo hiểm thực hiện hoặc tham gia thực hiện hoặc cho phép Bảo Minh tiến hành những hành động cần thiết và hợp lý nhằm thi hành quyền đòi bồi thường lại từ các bên thứ ba theo quyền thế nhiệm sau khi Bảo Minh đã thanh toán bồi thường hoặc phục hồi tổn thất. Tuy nhiên, các hành động này có thể được tiến hành hoặc được yêu cầu tiến hành trước hoặc sau khi Bảo Minh bồi thường cho Người được bảo hiểm.

8.       Trọng tài

Nếu phát sinh bất kỳ tranh chấp nào có liên quan đến số tiền chi trả bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm này thì tranh chấp đó sẽ được quyết định bởi một trọng tài do hai bên chỉ định bằng văn bản, hoặc nếu hai bên không thỏa thuận được về một trọng tài này thì vụ việc sẽ được chuyển cho hai trọng tài mà mỗi trọng tài được từng bên chỉ định bằng văn bản sau hai tháng kể từ khi một bên nhận được văn bản của bên kia yêu cầu chọn trọng tài. Trong trường hợp một trong hai bên không chỉ định được trọng tài cho mình trong vòng hai tháng kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của bên kia, thì bên kia có quyền chỉ định một trọng tài duy nhất. Nếu hai trọng tài nói trên vẫn không thương lượng được với nhau thì họ sẽ bằng văn bản chỉ định một trọng tài chung để cùng ngồi và chủ tọa các cuộc thương lượng của họ. Chi phí cho dịch vụ trọng tài và số tiền bồi thường sẽ do các trọng tài quyết định.

9.       Thông báo và giao dịch bằng văn bản

Các thông báo và giao dịch với Bảo Minh theo các Điều kiện trong Quy tắc này phải được thực hiện bằng văn bản.

VIII.    SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐẶC BIỆT

1.       Dữ liệu điện tử

(a)     Cho dù có bất kỳ điều khoản nào có nội dung khác đi được nêu trong Quy tắc bảo hiểm này, hoặc có bất kỳ sửa đổi bổ sung nào đi kèm theo hợp đồng bảo hiểm này, các bên thống nhất các điều sau:

(i)      Hợp đồng bảo hiểm này không bảo hiểm cho tổn thất, tổn hại, phá hủy, biến dạng, tẩy xóa, hư hỏng hoặc thay đổi các DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ phát sinh do bất kỳ một nguyên nhân nào (bao gồm nhưng không chỉ đối với Virus máy điện toán) hoặc việc mất công dụng, giảm chức năng, chi phí các loại, bất kể có thể có nguyên nhân khác cùng lúc phát sinh gây tác động hoặc theo một trình tự khác dẫn đến tổn thất.

DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ có nghĩa là các sự kiện, quan niệm và thông tin được chuyển thành một hình thức có thể sử dụng để thông tin liên lạc, dịch thuật, hoặc cho việc xử lý của các thiết bị điện tử hoặc thiết bị xử lý dữ liệu cơ điện tử, và bao gồm các chương trình, phần mềm, và các lệnh được mã hóa khác cho việc xử lý và sử dụng dữ liệu hoặc cho việc hướng dẫn, sử dụng các thiết bị đó.

VIRUS MÁY ĐIỆN TOÁN có nghĩa là một bộ lệnh gây hư hại, có hại hoặc không được phép ban hành hoặc mã bao gồm bộ những lệnh hoặc mã bất hợp pháp đã được lập trình hoặc thành lập theo cách khác, có thể lan truyền trong hệ thống máy điện toán các loại.

(ii)     Tuy nhiên, trường hợp cháy và/hoặc nổ phát sinh từ bất kỳ vấn đề nào được mô tả trong đoạn (a)(i) trên thì hợp đồng bảo hiểm này, căn cứ vào tất cả các điều khoản, điều kiện, các loại trừ của nó, sẽ bảo hiểm cho các tổn hại vật chất của tài sản được bảo hiểm phát sinh trong thời hạn bảo hiểm trực tiếp gây bởicháy và/hoặc nổ.

(b)     Định giá phương tiện xử lý dữ liệu điện tử

Cho dù có bất kỳ điều khoản nào có nội dung khác đi được nêu trong Quy tắc bảo hiểm này, hoặc có bất kỳ sửa đổi bổ sung nào đi kèm theo hợp đồng bảo hiểm này, các bên thống nhất các điều sau:

Nếu phương tiện xử lý dữ liệu điện tử được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này bị tổn thất vật chất hoặc bị tổn hại được hợp đồng này bảo hiểm thì cơ sở định giá sẽ là chi phí các đĩa lưu trữ trống (chưa chứa thông tin) cộng với chi phí sao chép dữ liệu điện tử từ nguồn dự phòng hoặc từ nguồn gốc của thế hệ trước. Chi phí này không bao gồm chi phí nghiên cứu và chi phí kỹ thuật cũng như không bao gồm chi phí tái tạo, tập hợp các dữ liệu điện tử đó. Nếu các đĩa không được sửa chữa, thay thế hoặc phục hồi thì cơ sở định giá sẽ là chi phí của đĩa trắng (chưa ghi dữ liệu). Tuy nhiên, hợp đồng bảo hiểm này không bảo hiểm cho các khoản tiền thể hiện giá trị của các dữ liệu điện tử đó đối với Người được bảo hiểm, hoặc bất kỳ bên nào khác, kể cả trong trường hợp dữ liệu điện tử đó không thể được tái tạo, hoặc tập hợp lại được.

2.       Nhận biết ngày điện tử

Phần 1

Hợp đồng bảo hiểm này không bảo hiểm cho tổn thất, tổn hại, chi phí, khiếu nại, dù cho mục đích ngăn ngừa, khắc phục hoặc mục đích khác, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh hoặc có liên quan đến:-

a.       việc tính toán, so sánh, phân biệt, thiết lập trình tự hoặc xử lý dữ liệu có liên quan đến việc thay đổi ngày tháng của năm 2000, hoặc bất kỳ thay đổi ngày tháng khác, bao gồm việc tính năm nhuận, bởi bất kỳ hệ thống máy điện toán, phần cứng chương trình hoặc phần mềm và/ hoặc bất kỳ mạch tích hợp điện tử, mạch điện hợp nhất hoặc các thiết bị tương tự trong thiết bị máy điện toán hoặc các thiết bị không phải là máy điện toán, dù là tài sản của người được bảo hiểm hay không; hoặc

b.       bất kỳ thay đổi, bổ sung có liên quan đến thay đổi ngày tháng của năm 2000, hoặc bất kỳ sự thay đổi ngày tháng nào khác, bao gồm việc tính năm nhuận, của hệ thống máy điện toán, phần cứng, chương trình, phần mềm, hoặc bất kỳ mạch tích hợp điện tử, mạch điện hợp nhất hoặc các thiết bị tương tự trong thiết bị máy điện toán hoặc các thiết bị không phải là máy điện toán, dù là tài sản của người được bảo hiểm hay không.

Điều khoản này áp dụng bất kể bất kỳ nguyên nhân hoặc sự kiện nào xảy ra đồng thời hoặc theo trình tự khác dẫn đến tổn thất, tổn hại, khiếu nại và chi phí.

Tuy nhiên, phần này sẽ không áp dụng cho các tổn hại vật chất xảy ra tại địa điểm được bảo hiểm của Người được bảo hiểm phát sinh từ các rủi ro như cháy, sét đánh, nổ, máy bay rơi hoặc xe cộ đâm va, vật thể lạ rơi, giông bão, mưa đá, lốc xóay, bạo loạn, đình công, dân biến, hành vi côn đồ, hành động phá hoại, động đất, núi lửa phun, sóng thần, đóng băng hoặc do sức nặng của băng tuyết.

Phần 2

Cho dù có phần 1 nêu trên, hợp đồng bảo hiểm này không bảo hiểm cho các khoản chi phí, dù cho mục đích ngăn ngừa,khắc phục hoặc mục đích khác, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh hoặc có liên quan đến việc thay đổi hoặc bổ sung bất kỳ hệ thống máy điện toán, phần cứng chương trình hoặc phần mềm và/ hoặc bất kỳ mạch tích hợp điện tử, mạch điện hợp nhất hoặc các thiết bị tương tự trong thiết bị máy điện toán hoặc các thiết bị không phải là máy điện toán, dù là tài sản của Người được bảo hiểm hay không.

Các bài liên quan

phone
chat zalo