BH Gián Đoạn Kinh Doanh
Giúp bảo vệ người được bảo hiểm khỏi những tổn thất về lợi nhuận gộp phát sinh khi tổn thất vật chất của tài sản Vì vậy bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh luôn theo sau Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt/ Mọi rủi ro tài sản/ Mọi rủi ro công nghiệp [...]

———————————————————————————————————

Giúp bảo vệ người được bảo hiểm khỏi những tổn thất về lợi nhuận gộp phát sinh khi tổn thất vật chất của tài sản

Vì vậy bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh luôn theo sau Bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt/ Mọi rủi ro tài sản/ Mọi rủi ro công nghiệp

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bảo hiểm này bồi thường cho những tổn thất về lợi nhuận gộp phát sinh do hoạt động kinh doanh của Người được bảo hiểm bị gián đoạn do những rủi ro được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt/ Mọi rủi ro tài sản/ Mọi rủi ro công nghiệp.

Thời gian bồi thường: Đó là khoảng thời gian bắt đầu từ thời điểm tổn thất xảy ra và kết thúc không muộn hơn thời hạn bồi thường tối đa, mà trong đó kết quả kinh doanh của Người được bảo hiểm sẽ bị ảnh hưởng do hậu quả của tổn thất.

PHÍ BẢO HIỂM

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí (%)

Số tiền bảo hiểm được tính dựa trên các nhân tố sau:

Lợi nhuận gộp
Tiền lương
Chi phí kiểm toán
Chi phí công việc phát sinh
Tỷ lệ phí được tính dựa trên tỷ lệ phí của phẩn tổn thất vật chất theo đơn bảo hiểm Hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt/ Mọi rủi ro tài sản/ Mọi rủi ro công nghiệp và khoảng thời gian bồi thường.

————————————————————————————————————————————————

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

Hotline: 0903.686.166 - Email: Nttuyet@baominh.com.vn

phone
chat zalo